چکیده:
در ابتدا با عنایت به مشکلات فراروی بشر مدرن، جنبش‌هایی را بررسی می‌کنیم که هر یک به نحوی در صدد رفع این معضلات هستند. جنبشهایی که هرکدام به نحوی با نظامی هدفمند در مقطعی از دوران معاصر نیرویی از حهت ایجاد تعادل در زندگی کرهٔ زمین اعمال کرده اند و در نهایت آرمان شهرهایی را ترسیم کرده‌اند که هدفش همان پیوند مسالمت آمیز با طبیعت است...

فایل(های) الحاقی

پیوند شهر و ورزش (با نگاهی به شهرسازی قدیم ایران و جنبش نو ـ شهرسازی) peivande shahr va varzesh.pdf 102 KB application/pdf