فضاهای شهری فعال، شهروندان با نشاط
چکیدهٔ مقالات:
یکی از آرزوهای دیرینهٔ بشر دستیابی به آن نوع شیوهٔ زیست بوده است که زندگی او را با بهروزی و کامیابی قرین سازد. اندیشهٔ آرمان شهری آن بخشی از اندیشه است که در طول تاریخ راههای تحقق این آرزو را بررسی کرده است. اگر در اندیشهٔ داشتن شهری باشیم که با توجه به تعریف فوق در صدد تسهیل راه شهروندان در مسیر کمال باشد و اگر همزمان به دنبال ریشه یابی مشکلات روحی ساکنین شهرهای امروزی باشیم بسیاری از این معضلات را در ساختار شهرهایمان خواهیم یافت...

فایل(های) الحاقی

فضاهای ورزشی و طراحی شهری fazahaye varzeshi.pdf 2,118 KB application/pdf