با این فرض که جامعهٔ سالم محیط زیست سالم و انسان سالم هدف توسعهٔ پایدار است بی تردید نقش محوری انسان سالم در ترکیب فوق هم برای ساخت و نگهداری محیط زیست سالم و هم برای ایجاد جامعهٔ سالم به وضوح دیده می‌شود. حال این سؤال پیش می‌آید که انسان سالم کیست؟
انسان سالم کسی است که جسم سالم و روح و روان سالم دارد. جسم سالم با ورزش شکل می‌گیرد و پایدار می‌ماند و اگر روح و روان سالم را نیز انسان بتواند از ورزش بگیرد انسان کامل و سالم خواهد بود...

فایل(های) الحاقی

اخلاق، ورزش و توسعه akhlagh varzesh tosee.pdf 565 KB application/pdf