والتر شولتز، بر این باور است که: مردمان هند و اروپائی در پیرامون ۲۵۰۰ پیش از زایش مهر یا ویژگی‌های زندگی دامداری و پدرسالاری شناخته می‌شدند که مس در زندگی ایشان به پایهٔ داشتن اسب و گردونه ارزش شایانی داشته است. وی بر پایهٔ چنین ویژگی‌هائیخاستگاه آنان را در اباختر اروپا دانسته است.<br /> کارل پنکا، در ۱۸۸۶ زایش مهر، اسکاندیناوی را نشستگاه آریائیان دانست و کهن‌ترین مردم اسکاندیناوی را آریائی شمرد. وی گفت: کواشهٔ درازی استخوان سر، ویژهٔ آرایائی‌هاست و این کواشه‌ائی است که در اسکاندیناویان تا روزگارهای پارینه سنگی مانده داشته است...<br /> تا کنون دربارهٔ انگیزهٔ کوچ آریائیان نیز، هچون دربارهٔ نشستگاه ایشان برآمد روشنی یافته نشده است. آنچه باید گفته شود این که: هیچگاه تیره‌ئی از سرزمین خوش آب و هوا به سرزمین دیگر کوچ نمی‌کند. پس یکی از گمان‌هائی که می‌توان کرد، فراپرس بدی آب و هوای نشستگاه بنشتی و نخستینهٔ آریائیان، اَئیریانه وَ ئِجَه (سرزمین آریائیان) نامیده شده است...

فایل(های) الحاقی

ایران نشستگاه نخستین آریائیان ـ بازنگری تاریخ ایران iran neshast gahe nokhostineye araiean.pdf 363 KB application/pdf