آیا تا به حال در زمان خرید کامپیوتر بین خریدن پروسسور پنتیوم و یا آتلون مردد شده اید؟ آیا با اظهار نظرهای گوناگون و مختلف روبرو شده و بیشتر گیج گشته‌اید؟ شرکت INTEL و AMD هر دو در زمینهٔ ساخت پروسسور سابقهٔ درخشانی دارند. بنابر این درست به نظر نمی‌رسد که با یک حکم کلی و مغرضانه همواره یکی را بر دیگری ترجیح داد. در این مقاله سعی شده است تا با ارائه شواهد و آزمایشات مختلف نرم افزاری، عملکرد هر یک از این پروسسورها و ضعف‌ها و قوت‌های آنها بیان گردد و به خواننده مقاله دید کافی برای انتخاب پروسسور مناسب داده شود.

فایل(های) الحاقی

INTEL یا AMD amd-intel.pdf 2,420 KB application/pdf