هوش مصنوعی دانش ساختن ماشین‌ها یا برنامه‌های هوشمند است.
همان گونه که در تعریف فوق که توسط یکی از بنیان گذاران هوش مصنوعی ارائه شده است بر می‌آید حد اقل باید به دو سؤال جواب داد:
۱. هوشمندی چیست؟
۲. برنامه‌های هوشمند چه نوع برنامه‌هایی هستند؟
تعریف دیگری که از هوش مصنوعی می‌توان ارائه داد به قرار زیر است:
هوش مصنوعی شاخه‌ایست از علم کامپیوتر که ملزومات محاسباتی اعمالی همچون ادراک، استدلال و یادگیری را بررسی کرده و سیستمی جهت انجام چنین اعمالی ارائه می‌دهد...

فایل(های) الحاقی

هوش مصنوعی hoosh-masnooei.pdf 1,012 KB application/pdf