کدهای بازی simcity4
برای فعال کردن کدهای تقلب با زدن ctrl+X وارد فضای نوشتم می‌شوید و بعد از نوشتن کد مورد نظر اینتر را می‌زنید
د/عملکرد
stopwatch: چرخه شبانه روز را متوقف می‌کند
Whatimeizit: ساعت را به زمان دلخواه تنظیم می‌کند
Whererufrom: نام شهر شما را عوض می‌کند
hellomynameis: نام شهردار را عوض می‌کند
you don't deserve it: تمام جوایز را برای شما فعال می‌کند
....

فایل(های) الحاقی

بازی‌ها baziha.pdf 1,531 KB application/pdf