فصل اول<br /> انتخاب یک مادر برد<br /> انتخاب یک مادر برد یکی از تصمیمات مهم در زمان تهیه و یا ارتقاء یک کامپیوتر است. انتخاب فوق علاوه بر تاثیر مستقیم بر عملکرد فعلی سیستم بیانگر انعطاف سیستم در زمان ارتق نیز می‌باشد. قابلیت‌های فعلی یک کامپیوتر و پتانسیل‌های ارتقاء آن در آینده جملگی به نوع مادر برد انتخابی بستگی خواهد داشت. امروزه بر روی مادربرد ها پرت‌های پیشرفته‌ای نظیر .....

فایل(های) الحاقی

نحوهٔ انتخاب قطعات سخت‌افزاری مناسب nahveye entekhabe ghataate sakht afzarie monaseb.pdf 543 KB application/pdf