شبکه جهانی اینترنت به عنوان یک عرصه ی مجازی با سرعتی غیرقابل تصور در طول کمتر از سه دهه همه ی عرصه های زندگی بشر امروز را مورد تاثیر قرار داده است. <br /> کتاب حاضر با بررسی این پدیده ی بی نظیر جنبه هایی از آن را از جمله گسترش اینترنت در جهان، حاکیمت و حکومت بر اینترنت، حقوق اینترنت، جرایم سایبر، اینترنت و عرصه ی اطلاعات و همچنین اینترنت در ایران را مورد بررسی قرار داده است.<br /> این کتاب توسط مهدی صمدی کارشناس ارشد حقوق بین الملل به رشته ی تحریر درآمده و پیش از این بصورت مجموعه مقالاتی در سایت باشگاه اندیشه منتشر شده است.

فایل(های) الحاقی

E-book E-book.exe 746 KB application/octet-stream