مردم ایران پس از هجوم مغول‌ها و ترک‌ها به رغم سستی و بی‌سیاستی محمد خوارزم‌شاه و خلیفه بغداد هیچگاه از پایداری در برار متجاوزان غارتگر و خون‌خوار باز نایستاد، مقاومت مردم شکل‌های گوناگون داشت، بازپسین ضربه را خروج سربداران خراسان بر کاخ فرمانروائی و غارتگری ایلخانان مغول وارد آودرد.
یحیی کرابی سرور سربدار بساط خودکامگی طوغای تیمور را در خراسان سرنگون ساخت.
در قرن چهارم میلادی خروج سربداران خراسان از لحاظ وسعت بزرگ‌ترین و از نظر تاریخی مهمترین نهضت آزادی‌بخش خاورمیانه بود و بلاتردید تأثیر حتمی در جنبش‌های دیگر داشته است از جمله: نهضت مازندران، گیلان، سمرقند و ناحیه رود زرافشان.
در دولت‌های نوع سربداران حکومت یا در دست فئودال‌های کوچک بود و یا بر سر آن بین آنها و پیشه‌وران و بینوایان شهری و روستائیان منازعه در می‌گرفت و قدرت دست به دست می‌گشت. و نیروی نظامی این دولت از خرده مالکین و روستائیان آزاد تشکیل می‌گشت.

فایل(های) الحاقی

نهضت سربداران Sarbedaran.pdf 912 KB application/pdf