در کشور من کسانی که فیلم‌های امریکایی و روسی دیده باشند، سربازان آلمانی جنگ جهانی اول و یا دوم را انبوهی آدم آهنی می‌بینند که اغلب به صف و اسلحه بر دست حرکت می‌کنند و به هر چیز زنده‌ای شلیک می‌کنند.<br /> این تصویر عام سربازان آلمانی است. هر بلایی سر این موجودات بیاید، بینندگان را متاثر نمی‌کند. اما اگر کسی این بخت را داشته باشد که ”در غرب خبری نیست“ ”اریش ماریا رمارک“ را خوانده باشد یا بعضی رمان‌ها و داستان‌های کوتاه هاینریش بل، داستان‌های کوتاه ولفگانگ بورشرت را، آن تصویر عام رنگ می‌بازد و سربازان آلمانی نیز گذشته و حال پیدا می‌کنند و ...

فایل(های) الحاقی

چرا داستان می‌نویسیم؟ chera dastan minevisim.pdf 83 KB application/pdf