زبان مجموعه‌ای از نشانه‌ها و دلالت‌های وصفی است که از روی قصد میان افراد بشر برای القای اندیشه یا فرمانی یا خبری از ذهنی به ذهن دیگر به کار برود.
نوع دیگر از وسایل ارتباط ذهنی میان افراد بشر یا خط یا نوشتن است که نخست صورت‌نگاری بوده مانند هیروگلیف مصری که برای نشان دادن چیزی تصویر آن را می‌کشیده‌اند و سپس آن را ساده کرده و به نشانه‌ای وضعی تبدیل کرده‌اند مانند خط چینی و خط ابتدائی سومری. سومری‌ها نگارش تصویری را هفت‌هزار سال پیش پدید آوردند...

فایل(های) الحاقی

تاریخچهٔ خط فارسی tarikhcheye khate farsi.pdf 59 KB application/pdf