ترکيب‌بندى قرارداد فروش صادرات نتايج برخى مذاکرات احتمالاً دشوار را نشان مى‌دهد و بنابراين دقت ويژه‌اى بايد در مورد فراهم‌آورى شرايط آن نمود. بايد توجه داشت که وظيفهٔ اصلى صادرکننده، فروش محصولات خويش همراه با استفاده بوده و بنابراين، قرارداد بايد اين هدف را تا آنجائى که به تعهدات مربوط است تأمين کند. علاوه بر اينها، قراردادها بايد بتوانند در شرايط معقول اجراء شده و سود معقولى را توليد نمايند. ممکن است مراحل اوليهٔ توسعهٔ بازاريابى در بازارهاى خارج، خساراتى گردد، ولى با برنامهٔ بلندمدت بازاريابى با هدف افزايش سهم بازار، در نهايت سطح دلخواهى از سود به دست خواهد آمد.


نکتهٔ ديگرى که بايد به خاطر سپرد اين است که در قرارداد فروش صادرات به شرايط تحويل کالا پرداخته شود که منعکس‌کنندهٔ اقداماتى در زمينهٔ بيمهٔ حمل و امور مالى است.


جزئيات يک قرارداد فروش در زير آمده ولى بايد تأکيد کرد که در کشورهاى مختلف، متفاوت است.


۱. نام ثبتى صادرکننده (فروشنده) و نشانى وي.


۲. نام ثبتى واردکننده (خريدار) و نشانى وي.


۳. عنوان مختصرى از هريک از طرفين مذکور در بند ۱و۲.


۴. هدف قرارداد، مثلاً تائيد نمايد که کالاى تعيين شده توسط فروشندهٔ مشروح در بند ۱ به خريدار مشروح در بند ۲ فروخته شده و اينکه خريدار اين کالا را بر حسب شرايط مندرج در قرارداد خريدارى نموده است.


۵. شمار و مقدار کالا دقيقاً و کاملاً شرح داده شده تا از هرگونه سوء‌تفاهم يا مناقشهٔ بعدى جلوگيرى کند. به‌خصوص شرح کالاهاى دسته‌اى و يا کالاى پوشيده را همراه با تعرفهٔ گمرکى آنان بايد قيد نمود.


۶. قيمت، اين قسمت مى‌تواند براساس استرلينگ با توجه به ثبات کلى‌ آن يا ارزهاى ديگرى که ارزش آن خصوصاً در دورهٔ قرارداد تغيير نمى‌کند، باشد، مانند مارک آلمان. امروزه در قراردادهاى فروش صادرات براساس دلار آمريکا قيمت داده مى‌شود.


۷. شرايط تحويل، مثلاً فوب فيلکس استوو، تحويل کارخانه در کرمان يا سيف بندر عقبه. براى بسيارى از واردکنندگان به‌خصوص در کشورهاى بلوک شرق و يا کشورهاى جهان سوم گرايش روز افزونى به پافشارى به حمل کالا به وسيلهٔ هواپيمائى يا کشتيرانى ملى آنها است. بسيار حائز اهميت است که طرفين قرارداد کاملاً تعهدات خود را درک کنند زيرا تفسير شرايط تحويل ممکن است از کشورى به کشور ديگر تغيير کند. راه‌حل دلخواه قيمت‌گذارى و ارائه پيشنهاد براساس اينکوترمز است که در سراسر جهان شناخته شده است.


۸. شرايط پرداخت - مثلاً حساب باز - نقد در مقابل کالا - اعتبار اسنادي. حساب باز يا اسناد در قبال پرداخت يا قبول. اين امر مستلزم توجه دقيق است. بسيارى از واردکنندگان امروزه نياز به اعتبار اسنادى گسترده‌اى دارند و مدير بانک محلى صادرکننده بايد بتواند راهنمائى لازم دربارهٔ اين امر را ارائه کند.


۹. تاربخ تحويل - تاريخ و زمان تحويل - صادرکننده بايد با ادارهٔ توليد خود بررسى کند آيا تاريخ حملى که در پيشنهاد خود ذکر کرده تاريخى واقعى است؟ ضمناً تحقيق کند که در تاريخ تعيين شده وسيلهٔ حمل دريائى يا هوائى موجود خواهد بود يا خير؟ تعهدات صادرکننده نسبت به مورد اخير بستگى به شرايط تحويل دارد.


۱۰. روش‌هاى حمل مثلاً کانتينر، قطار باري، رو-رو يا حمل هوائي.


۱۱. روش بسته‌بندى - لازم است که طرفين نسبت به مشخصات بسته‌بندى آگاهى و توافق کامل داشته باشد تا اطمينان يابند که در آينده نسبت به بسته‌بندى يا هر تغيير احتمالى در آن هيچگونه اختلافى پيش نخواهد آمد.


۱۲. بيمه‌نامهٔ محموله يا گواهى بيمه.


۱۳. شرح و توضيحات پروانهٔ واردات يا صادرات، مدت اعتبار آنها بايد با شرايط پرداخت و تاريخ تحويل، تاريخ حمل و يا مدت هماهنگى داشته باشد.


۱۴. نيازها يا توضيحات و دستوارت مستند حمل، هزينهٔ حمل، اين مورد شامل علامت‌گذارى محموله نيز مى‌گردد.


۱۵. شرايط قرارداد - مثلاً فروش، تحويل، عمل‌کرد، داورى و غيره. در مورد داورى بايد گفت که روش سريع حل اختلافات بدون اقامهٔ دعوى پرهزينه مى‌باشد.


۱۶. امضاء - دو طرف به وسيلهٔ اعضاء مسؤول خود در ردهٔ مديريت يا رياست بايد قرارداد را امضاء نموده و تاريخ امضاء در قرارداد قيد گردد.


روشن است که شرايط قرارداد فروش صادراتى با شرايط تغيير مى‌کند ولى در ساير زمينه‌هائى که شامل نمايندگى است، فعاليت‌هاى پس از فروش نظير فراهم کردن قطعات يدکي، خدمات پس ماز فروش محصولات، تبليغات و هزينه‌هاى پيشبرد فروش و غيره نيز به آن اضافه مى‌گردد.


رونوشتى از هر قرارداد بايد توسط طرفين نگاه داشته شود.