مبناء ارائه قيمت بستگى به تفسير درست از شرايط تحويل کالا است . مدير بازاريابى صادرات با استفاده از تجربه، اطلاعاتى را جمع‌آورى مى‌کند که به وى امکان ارائه پيشنهاد قيمت رقيقى مى‌دهد. بايد توجه داشت شرايط تحويل کالاى ارائه شده دربرگيرنده سه عنصر اساسى است:


مرحله‌اى که مالکيت کالا، از صادرکننده (فروشنده) به واردکننده (خريدار) انتقال مى‌يابد، توصيف روشنى از هزينه‌هائى که صادرکننده و واردکننده بايد متقبل شوند، و سرانجام مرحله و مکانى که کالا بايد به واردکننده منتقل گردد.


شرايط تحويل محمولهٔ بين‌المللى متضمن عوامل متعددى است، از جمله هزينه‌هاى بيمه، هزينه‌هاى حمل هوائى يا دريائى به اضافهٔ هزينه‌هاى حمل و نقل زميني، عوارض گمرکي، عوارض بندري، هزينهٔ توليد، هزينهٔ بسته‌بندى و غيره. به‌علاوه بيش از اين نمى‌توان بر اهميت تحويل کالا براساس شرايط مشروحه تأکيد نمود زيرا اين امر مستلزم انضباطى در روند پيشرفت قرارداد فروش صادرات است. در شرايط دلخواه، سفارش قرارداد فروش صادرات که مراحل تحويل، يعنى ذخيرهٔ فضاى حمل، پيشبرد جنبه‌هاى مالي، کسب پروانه‌هاى صادراتى و غيره را نيز در بر دارد، بايد در برنامه‌اى که مدير بازاريابى صادراتى تدارک مى‌بيند، با همکارى و مشاورهٔ ساير همکاران در ادارات ديگر داخل شرکت و در سازمان‌ها ذى‌ربط ديگر مورد تجزيه و تحليل انتقادى قرار گيرد.


هيچ ابهامى در شرايط تحويل توسط يکى از طرفين نبايد باشد، به‌ويژه در زمينهٔ هزينه‌ها و مسؤوليت‌ها اگر چنين مشکلاتى بروز کند، حسن تفاهم عمده‌اى از ميان خواهد رفت و صادرکننده اميد تکرار سفارش را در چنين بازار رقابت‌آميزى از دست خواهد داد. به‌علاوه مرافعه‌اى پرهزينه نيز ممکن است بر پا شود. از اين نظر لازم است که صادرکننده (فروشنده) و واردکننده (خريدار) در مورد شرايط تحويل به توافق برسند. با ارائه شرايط تحويل تنظيمى براساس اينکوترمز مى‌توان بر اين مشکلات چيره شد. بايد درنظر داشت که گنجانيدن مقررات خاصى در قراردادهاى فروش باعث الغاء شرايط پيش‌بينى شده در اينکوترمز خواهد گرديد.