کاربرد مؤثر پروژه‌ها براساس روش فرآورى داخلى در صورتى که در مورد واردات مواد خام، ترکيبات، قطعات و غيره کُند و بازدارنده باشد مى‌تواند در خطر قرار گيرد. مسؤولان گمرکات بايد تضمين نمايند که در مورد چنين اقلام وارداتى ترخيص سريع انجام شود به‌طورى که جداول صادراتى رعايت شوند. سند سپارى به نحو ساده، حدّاقل بازرسى و روش‌هاى ساده شده ديگر ترخيص کالاهاى وارد شده لازم است انتخاب شود.


واردنمودن، توليد يا فرآورى و صدور يا ساير ترتيبات مجاز در مورد کالاها بايد بعنوان يک کار مداوم در جهت هدف کنترل گمرکى مورد بررسى قرار گيرد. حفظ گزارشات و کسب اطلاعات بر اين اساس، موجب تسهيل در نظارت گمرکات بر عمليات جهت تضمين اجراء کليه تعهدات خواهد شد.