پاداش بارگيرى و يا تخليه قبل از موعد

اگر مستأجر کشتى را زودتر از موعد که به‌عنوان ايّام توقّف تعيين شده تخليه و يا بارگيرى نمايد استحقاق دريافت پاداش را دارد که معمولاً ميزان آن نصف کرايهٔ ايام معطّلى است.