خسارت وارده به اموال اشخاصى که به سفر دريائى مرتبط نيستند نيز ممکن است مشمول خسارت مشترک گردد. مثلاً در پروندهٔ اوستين فريارز و اسپايلرز (Austin Friars V Spillers And Bakers [1915] 3 KB 586) يک کشتى به گِل نشست و آب شديداً در آن رخنه کرد. فرمانده و راهنماى کشتى مى‌دانستند که بردن کشتى به اسکله موجب خسارت به اسکله مى‌شود و آنها مسؤول خواهند بود.


دادگاه کار آنان را معقول و احتياط‌آميز و به نفع کشتى و کالا دانست و خسارت وارده به اسکله را مشمول خسارت همگانى معرّفى کرد .