ماليات‌هائى که پرداخت‌کننده آن مشخص و معين نبوده و تحقق ماليات بستگى به يک قسمت از فعاليت‌هاى اقتصادى و عمليات افراد داشته و قابليت انتقال آنها بسيار زياد باشد، ماليات‌هاى غيرمستقيم ناميده مى‌شود. به‌عبارت ديگر، ماليات‌هائى که به‌طور غيرمستقيم بر کالاهاى مصرفى اشخاص وضع شده و از مصرف‌کنندگان وصول مى‌شود.


- ماليات‌هاى غيرمستقيم و اقتصادهاى کمتر توسعه‌يافته:

نقش ماليات‌هاى غيرمستقيم در جوامع و اقتصادهاى کمتر توسعه‌يافته در مقايسه با کشورهاى بيشتر توسعه‌يافته مهم‌تر است. اين اهميت از واقعيت حيات فقيرانه‌اى ناشى مى‌شود که عملاً پايگاه ماليات‌هاى مستقيم را تضعيف نموده است. اين ماليات‌ها، نرخ سرمايه‌گذارى را از راه تقليل مصرف، بالا مى‌برند و ضريب افزاينده پس‌انداز را رشد مى‌دهند. به هر حال، روى‌آورى به ماليات‌هاى غيرمستقيم در اين کشورها به دلايل زير قابل توصيه است:


۱. پائين بودن امکان اخذ ماليات‌هاى مستقيم.


۲. نقش مؤثر ماليات‌هاى غيرمستقيم در تمهيد و تشويق رشد اقتصادي.


۳. ماليات‌هاى غيرمستقيم مازاد کشاورزى در حال رشد را از بخش روستائى به بخش شهرى منتقل مى‌سازد. اين فرآيند از راه اخذ ماليات از مزارع و کنترل مصرف کشاورزان تحقق مى‌يابد.


۴. ماليات‌هاى غيرمستقيم، هدف تأمين درآمد براى دولت را به آسانى تحقق مى‌بخشند.