مادهٔ ۷۸. موضوعات پيش‌بينى‌نشده

مواردى‌که در اين اساسنامه پيش‌بينى نشده است مشمول مقررات لايحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات جاريه خواهد بود. اين اساسنامه، مشتمل بر ۷۸ ماده و ۱۴ تبصره مى‌باشد و در تاريخ.................. به تصويب مجمع عمومى فوق‌العاده رسيده است.


رئيس مجمع                    نظار                          منشي