اوراق قرضه و سهام ممتاز از جمله ابزار مهمى هستند که يک شرکت مى‌تواند بدان‌وسيله منابع مالى بلندمدت تهيه کند. بين اين دو دسته از اوراق بهاءدار تفاوت‌هاى زيادى وجود دارد، ولى داراى يک وجه مشترک هم هستند و آن ثابت بودن درآمد ناشى از سرمايه‌گذارى در اين اوراق است.