در ايالات متحده سياست تقسيم سود اکثر شرکت‌ها بر اين اساس قرار گرفته که سودهاى خود را هر سه ماه يک‌بار پرداخت کنند. در برخى از موارد صاحبان سهام عادى مى‌تواند سود تقسيمى را که به‌صورت پول نقد است مجدداً در همان شرکت سرمايه‌گذارى کنند و به‌جاى پول نقد سهام عادى جديد بگيرند.

سرمايه‌گذارى مجدد سود سهام

بسيارى از شرکت‌هاى بزرگ برنامه‌هائى را به اجراء درمى‌آورند که به‌موجب آن، سهامداران مى‌توانند به‌جاى دريافت سود سهام به‌صورت وجه نقد، مجدداً آنها را در همان شرکت سرمايه‌گذارى کنند و در ازاء آن سهام جديدى بخرند. شرکت‌ها اغلب براى تأمين اين هدف سهام جديدى را منتشر مى‌کنند و اجراء چنين طرحى را يکى از راه‌هائى مى‌پندارند که سرمايه شرکت افزايش مى‌يابد. حُسن اين روش در آن است که سهامداران لازم نيست در زمان خريد، هزينه مربوط به نقل و انتقال اين سهام را پرداخت کنند، ولى بايد ماليات سود سهام دريافتى را بپردازند. شرکت‌ها اين‌گونه سهام را به‌ قيمت روز به سهامداران مى‌فروشند.