بازده دوره تملک (بازده يک سال) اوراق بهاءدار

بازده دوره تملک، را اين‌طور تعريف مى‌کنند: نرخ بازدهى که به لحاظ تملک يک قلم دارائي، در مدت يک سال به‌دست مى‌آيد. مى‌توان بازده يک قلم دارائى مالى را، در مدت يک سال، به اين‌صورت تفسير کرد: نرخ تنزيلى که اگر جريان‌هاى نقدى آينده با آن محاسبه شوند ارزش فعلى به‌دست آمده با قيمت خريد دارائى برابر مى‌شود؛ بنابراين مى‌توان آن را نرخ بازده داخلى سرمايه‌گذارى ناميد. با استفاده از علائم زير، بازده دورهٔ تملک (HPY) يک سهم را نشان مى‌دهيم:


pt = قيمت خريد يک سهم در زمان t


pt+۱ = قيمت فروش يک سهم در زمان t+۱


D = سود سهم دريافتى در زمانى‌که شخص صاحب آن سهم بوده است


HPY= r


  Pt + ۱ + D  
Pt =
 
  ۱ + r  

پيش‌بينى بازده دورهٔ تملک (بازده يک سال) اوراق بهاءدار

از آنجا که نمى‌توان با قطع و يقين بازده يک سال بعد سهام را تعيين کرد، سهامداران با مسئله پيش‌بينى بازده دارائى‌هاى مالي، مثل سهام شرکت‌ها، روبه‌رو مى‌شوند. مسئله، پيش‌بينى يا برآورد (در واقع تعيين) نرخ بازده مورد انتظار يک سال بعد يک قلم دارائى است. يکى از راه‌ها براى حل اين مسئله اين است که توزيع احتمال بازده يک سال بعد آن قلم دارائى را تخمين زد. براى مثال، امکان دارد توزيع احتمال يک قلم دارائى به‌شرح ذيل باشد:


بازده يک سال بعد احتمال
۰/۱- ۰
۰/۱ ۰/۲
۰/۱ ۰/۲
۰/۴ ۰/۳


با استفاده از روش‌هائى که پيش از اين ارائه شد، مى‌توان بازده مورد انتظار و انحراف معيار اين توزيع احتمالات را محاسبه کرد. ولى شخص سرمايه‌گذار با مسئله بزرگ‌ترى روبه‌رو است؛ يعنى بايد ميزان يا درجه وقوع هر رخداد را حدس بزند و جدول توزيع احتمالات را تهيه کند. انجام دادن چنين کارى مستلزم اين است که بازده يک سال بعد را با احتمال وقوع آن رخداد دقيقاً تعيين کرد.


يک راه‌حل اين است که با استفاده از نرخ‌هاى بازده سال‌هاى قبل آن قلم دارائى جدول توزيع احتمالات را تهيه کرد. براى انجام اين‌کار بايد فرض کرد که روند گذاشته بازده سالانه آن قلم دارائي، مدرک يا سند خوبى است براى محاسبه بازده سالانه آينده آن قلم دارائى اگر اين فرض معقول باشد، در آن‌صورت از ميانگين و انحراف معيار نرخ بازده سالانه مربوط به سال‌هاى قبل آن قلم دارائى استفاده خواهيم کرد و آنها را مبناى محاسبات قرار مى‌دهيم.

محاسبه بازده دوره تملک (بازده يک سال يا HPY)

براى محاسبه انحراف معيار و ميانگين بازده سالانه يک قلم دارئي، مثل سهام يک شرکت بايد به سه معادله زير توجه کرد:HPYt = نرخ بازده سهم در سال t


H̄P̄Ȳ = ميانگين HPY


σ۲ = واريانس HPY


σ = انحراف معيار HPY


N = تعداد HPY


H̄P̄Ȳ =
t
H P Yt  

 
N
 
 
σ۲ =
t
( H P Yt - H̄P̄Ȳ )۲  

 
N
 
 
σ =
σ۲