شرکت بايد به‌گونه‌اى عمل کند که ثروت صاحبان سهام عادى را به حداکثر برساند. نکتهٔ مهم اين است که بايد بين به حداکثر رسانيدن ”ثروت“ و به حداکثر رسانيدن ”سود“ تفاوت گذاشت. ”ثروت اقتصادى ـ economic wealta“ هر فرد از پول و دارائى‌هاى مختلف تشکيل مى‌شود که يک نمونهٔ آن، سهام شرکت‌ها است. از آنجا که مالکيت شرکت‌هاى سهامى از راه تملک سهام عادى صورت مى‌پذيرد، فرض بر اين است که شرکت‌ها به‌گونه‌اى اداره مى‌شوند که ثروت صاحبان سهام خود را افزايش دهند.

به حداکثر رسانيدن سود

براساس نظريه‌هاى اقتصاد خرد، شرکت‌ها سعى مى‌کنند سود خود را به حداکثر برسانند. امکان دارد دو هدف به حداکثر رسانيدن سود و ثروت سهامداران متفاوت باشند. ممکن است شرکت با سرمايه‌گذارى در فعاليت‌ها و طرح‌هاى مخاطره‌آميز سود شرکت را افزايش دهد و چه‌بسا اين عمل باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران شود.

معايب به حداکثر رسانيدن سود

به حداکثر رسانيدن سود نمى‌تواند هدف مناسبى براى شرکت‌ها باشد؛ زيرا شرکت‌ها مى‌توانند از طريق افزايش سرمايه با استقراض، اقدام به سرمايه‌گذارى‌هائى بکنند که موجب توسعه شرکت و افزايش فروش و سود آن مى‌شود، ولى اگر نرخ بازده اين سرمايه‌گذارى‌ها کمتر از هزينه منابع مالى به‌کار رفته باشد، در آن صورت، سود هر سهم و در نتيجه جهت سهام کاهش خواهد يافت. به‌علاوه شرکت مى‌تواند با اجراء طرح‌هاى پُوريسک، سود شرکت و حتى سود هر سهم را افزايش دهد، ولى اين افزايش سود هر سهم منجربه افزايش قيمت سهم و ثروت سهامداران نمى‌شود؛ زيرا سهامداران براى سودهاى پرمخاطره و با ريسک و براى سهامى که ميزان سودآورى آنها ممکن است نوسان شديدى داشته باشد، ارزش کمترى قائل هستند.

به حداکثر رسانيدن ثروت سهامداران

ثروت صاحبان سهام به دو عامل بستگى دارد: ريسک و بازده. افزايش ثروت سهامداران، يعنى بازده مثبت سهام عادي، به دو روش صورت مى‌پذيرد: ۱. دريافت سود سهام؛ ۲. افزايش قيمت سهام عادي. از طرف ديگر، کاهش قيمت سهام عادى در بازار به معنى بازدهى منفى (براى سهام) است. تعيين بازده آينده به‌طور دقيق امکان‌پذير نيست، از اين‌رو صاحبان سهام عادى هنگام خريد اين اوراق ريسک مى‌پذيرند.


در مديريت مالي، فرض بر اين است که سرمايه‌گذاران با آگاهى از ميزان ريسک و بازده اين اوراق، نسبت به خريد آنها اقدام مى‌کنند. نوع بازده سرمايه‌گذارى در سهام عادى در يک دوره، از تقسيم حاصل جمع ميزان سود تقسيمى هر سهم و تغيير قيمت سهام عادى به قيمت سهام در ابتداى دوره به‌دست مى‌آيد؛ اين نرخ بازده، نشان‌دهندهٔ درصد تغيير در ثروت سهامداران عادى در يک دوره است.