زمانى‌که شرکتى کالائى را به نسيه بفروشد يا خدماتى را به نسيه عرضه کند. حساب‌هاى دريافتنى به‌وجود خواهد آمد. اين حساب‌ها جزئى از سرمايه در گردش شرکت و نشان‌دهنده ميزان با مقدار پولى است که شرکت با هدف افزايش ثروت سهامداران، در اين قلم از دارائى‌ها سرمايه‌گذارى کرده است.


حساب‌هاى دريافتنى به دو دسته عمده تقسيم مى‌شوند: اعتبارات خرده‌فروشى و اعتبارات تجاري، اعتبارات خرده‌فروشى عبارت است از اعتبارى که خرده‌فروشى‌ها در سايه فروش‌هاى نسيه به مشتريان خود داده‌اند. اعتبارات تجارى عبارت است از اعتبارى که شرکتى به شرکت ديگر مى‌دهد.