معادله N نشان‌دهنده بخش عملياتى صورت سود و زيان شرکت است. اين‌صورت با فروش آغاز شده، با رقم متعلق به سود قبل از بهره و ماليات پايان مى‌يابد. اين بخش از صورت سود و زيان هزينه‌هاى جارى مربوط به توليد، بازاريابي، ادارى و غيره را دربردارد، يعنى همان مقاديرى که شرکت براى ايجاد درآمد به مصرف مى‌رساند، ولى اين بخش صورت ارقام مربوط به هزينه‌هاى تأمين مالي، ماليات و سود سهام را ندارد. فرمول جبرى بخش عملياتى اين‌صورت در معادله N نشان داده شده است. اگر تعداد محصولات توليدشده، قيمت واحد و هزينه متغير يک واحد محصول و کل هزينه‌هاى ثابت داده شود مى‌توان مقدار سود قبل از بهره و ماليات (EBTT) را محاسبه کرد.


با فرض اينکه در دوره مالى ارقام مربوط به قيمت واحد محصول و هزينه‌ها ثابت بماند (همان‌گونه که در زمان تهيه صورت سود و زيان تخمينى فرض کرديم)، در بخش عملياتى صورت سود و زيان، رقم متعلق به سود قبل از بهره وماليات يک متغير وابسته است؛ بنابراين، مقدار آن به ساير اقلام موجود در اين بخش بستگى دارد. توليد (فروش)، متغيرى مستقل است. اگرچه شرکت مى‌تواند با اِعمال سياست قيمت‌گذارى و از راه تصميم‌گيرى در مورد بازاريابى در سطح توليد تأثير بگذارد، در واقع اين امر تابع محيط عملياتى و عواملى است که در خارج از قدرت و کنترل شرکت قرار دارد.


Y = T P - T V - F  
Y = T ( P - V ) - F