هر شرکتى در گزارش سالانه خود مى‌کوشد تغييراتى که در ميزان فروش و سود هر سهم (EPS) رخ داده است و نيز علت تناسب نداشتن تغيير سود هر سهم با ميزان فروش را موردبحث قرار دهد. مديران مالى براى مطالعه و بررسى رابطه بين فروش و سود خالص شرکت و تأثيرى که تغيير فروش در سود خالص (و برعکس) دارد، از دو روش شناخته‌شده استفاده مى‌کنند که عبارتند از: ”نقطه سربه‌سر ـ breakeven point“ و ”تجزيه و تحليل اهرم‌ها ـ leverage analysis“ که موضوع اين مبحث است.


با استفاده از نقطه سربه‌سر، رابطه بين فروش، بهاء کالاى فروش‌رفته و سود شرکت (به‌صورت فرمول جبرى و رسم منحني) و نيز تأثيراتى که اين عوامل در يکديگر دارند بهتر درک مى‌شود. هدف از محاسبهٔ اهرم‌ها نيز اندازه‌گيرى درصد تغيير سود خالص به ازاء ۱ درصد تغيير در فروش است. ارتباط بين عوامل يادشده را مى‌توان به‌صورت جبرى يا نمودارى نشان داد. براى محاسبه ريسک و پيش‌بينى کردن سود از اهرم استفاده مى‌کنند.