شرکت‌هاى بزرگ صنعتي، بين سال‌هاى ۱۹۸۴ و ۱۹۸۶، در مجموع ۱۰۰ ميليارد دلار سهام عادى جديد منتشر کردند. در طى همين دوره ۳۰۰ ميليارد دلار از سهام عادى بازخريد و از دور خارج گرديد، زيرا بسيارى از شرکت‌ها در هم ادغام شدند يا اينکه تعداد زيادى از سهام عادى (از ديدگاه تأمين مالي) داراى نقاط‌ضعف و قوت بسيار زيادى است. نقاط‌قوت اين سهام، از نظر تأمين مالي، به مراتب بيش از نقاط‌ضعف آنها است، در عين حال، در هر مورد بايد با توجه به شرايط موجود قضاوت کرد.