چندسال پيش از اين، يکى از بانک‌هاى معتبر خارجى تصميم گرفت مشتريان خود را از بهره بالائى که به صاحبان حساب‌هاى پس‌انداز پرداخت خواهد کرد آگاه سازد. اين بانک تابلوى بزرگى در کنار يک چهارراه پررفت و آمد نصب کرد و بر روى آن نوشت: ”اين بانک بالاترين بهره را به پس‌اندازهاى شما مى‌پردازد“. مدتى بعد، در اين‌خصوص، از تعدادى دانشجو نظرخواهى شد که آيا به آن تابلو توجه کرده‌اند يا خير. بيشتر آنان گفتند هرگز متوجه آن تابوى تبليغاتى نشده و چنان پيامى را دريافت نکرده‌اند.


يکى از مهم‌ترين مطالبى که دوباره پول مى‌توان گفت اين است که پول ارزش زمانى دارد و قيمت آن را بهره تعيين مى‌کند.