چرخه اقتصادي، تورم، رقابت و مقررات دولتى برخى از ابعاد محيط اقتصادى هستند که در توانائى شرکت در فرآيند تحصيل سود تأثير مى‌گذارند. بازارهاى مالى و نيز قوانين و مقررات مالياتى ابعاد ديگر محيط اقتصادى شرکت‌ها هستند؛ ولى براى نشان دادن درجه اهميت آنها، در مورد تصميم‌گيرى‌هاى مالى سعى مى‌کنيم درباره هريک از آنها جداگانه بحث کنيم.


يادآورى اين نکته در اينجا لازم است که محيط اقتصادى مى‌تواند در قيمت سهام عادى شرکت اثر بگذارد. گاهي، وقايع اقتصادى مانند رکود شديد مى‌تواند باعث اُفت شديد قيمت سهام شرکت در بازار شود (البته با وجود اقداماتى که مديريت شرکت براى افزايش ثروت سهامداران به‌عمل مى‌آورد). نتيجهٔ کار اين است که به‌دليل تغييراتى که در محيط اقتصادى رخ داده است، نرخ واقعى بازده کمتر از نرخ موردنظر سهامداران خواهد شد. به بيانى ديگر، برخى از ريسک‌هائى که شرکت‌هاى سهامى و صاحبان سهام با آنها روبه‌رو مى‌شوند در گرو محيط اقتصادى است که در خريد و فروش سهام عادى اثر مى‌گذارد.