آثار ماليات در تصميمات مالى

در همه کشورها اشخاص و شرکت‌ها ماليات‌هاى گوناگونى مى‌پردازند. اين ماليات‌ها عبارتند از: ماليات بر درآمد، ماليات بر دارائي، ماليات بر مصرف، ماليات يا عوارض بر مستغلات.


مديران مالى شرکت‌ها در تصميمات خود بايد به آثار مالياتى توجه کنند. در برخى موارد، ميزان ماليات‌ها چنان آثارى دارند که مانع از گرفتن برخى تصميمات مى‌شوند.