يکى از ارکان اصلى محيط عملياتى شرکت، بازار مالى است که از بازارهاى پولى و بازارهاى سرمايه به‌وجود مى‌آيد.


اين بازارها براى مديران مالى اهميت به‌‌سزائى دارند.


بازارهاى سرمايه از بازارهاى اوراق بهاءدار دست اول (اوليه) و بازارهاى اوراق بهاءدار دست دوم (ثانويه) تشکيل مى‌گردند.