منابع مالى کوتاه‌مدت شامل بستانکاران تجاري، اوراق تجارى (نوعى اوراق قرضه کوتاه‌مدت) وام بانکي، تهيه وجه از طريق فروش حساب‌هاى دريافتنى و وثيقه قرار دادن موجودى کالا (براى گرفتن وام‌هاى کوتاه‌مدت) است.


اگرچه بدهى‌هاى جارى در کوتاه‌مدت سررسيد مى‌شوند، برخى از آنها از منابع عمده و مستمر تأمين مالى هستند و از نظر شرکت، منابع دائمى وجوه به حساب مى‌آيند. مثلاً در خريدها، به مقياس وسيعى از اعتبارات تجارى استفاده مى‌شود. به‌علاوه، بسيارى از شرکت‌ها مرتباً اوراق تجارى (نوعى اوراق قرضه کوتاه‌مدت) منتشر مى‌کنند و خيلى از شرکت‌ها هم دائماً حساب‌هاى دريافتنى خود را مى‌فروشند.


شرکت‌ها فقط از يک نوع منبع مالى خاص استفاده نمى‌کنند و سعى مى‌کنند منابع مالى متعددى را مورد استفاده قرار دهند؛ زيرا هريک از اين منابع داراى مزايا و مضرّات خاص خود است.