هزينه خالص سهام عادى عبارت است از حداقل نرخ بازده‌اى که شرکت بايد عايد صاحبان سهام عادى کند تا بدان‌وسيله، ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد. اگر شرکتى تعدادى سهام عادى منتشر کند و خالص دريافتى در ازاء فروش هر سهم Pn ريال باشد، آن شرکت مى‌تواند خالص پول دريافتى را با ارزش ذاتى آن سهام برابر بداند؛ زيرا کسانى‌که اين نوع سهام را مى‌خرند مى‌توانند آن سهام را به قيمتى بخرند که Pn ريال به‌صورت خالص به‌دست شرکت برسد. با استفاده از معادله زير مى‌توان ارزش ذاتى يک برگ سهام عادى را به‌دست آورد:


   D۰ ( ۱ + g )  

V =
        k - g  


که در آن:


D۰ = سود تقسيمى هر سهم در حال حاضر


g= نرخ رشد مرکب سود تقسيمى


k= نرخ بازده مورد توقع سهامداران


با استفاده از اين معادله ارزش ذاتى يک برگ از سهام عادى با فرض اينکه سود تقسيمى هر سهم در هر سال با نرخ مرکب g افزايش يابد محاسبه مى‌گردد. شرکتى که تعدادى سهام عادى منتشر مى‌کند، براى محاسبه هزينه خاص سرمايه يک برگ از سهام عادي، مى‌تواند از معادله بالا استفاده کند، فقط بايد Pn را به‌جاى V قرار دهد؛ يعني:


Pn = V


در اين‌صورت، نرخ تنزيل بازار (K) با هزينه خاص آن سهم برابر مى‌شود و آن را با علامت Ke نشان مى‌دهند؛ يعني:


هزينه خاص متعلق به يک سهم عادى = Ke


سپس مى‌توان معادله را به اين‌صورت نوشت:


   D۰ ( ۱ + g )  

Pn =
        ke - g  


اگر معادله را حل کنيم و مقدار Ke را به‌دست آوريم، مقدار آن چنين خواهد شد:


   D۰ ( ۱ + g )  
  + g
ke =
        Pn  


اين معادله‌اى است که غالباً براى محاسبه هزينه خاص يک سهم عادى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. ولى اساس اين معادله بر اين فرض قرار دارد: يک جريان سود تقسيمى وجود دارد که براى هميشه با نرخ مرکب g افزايش مى‌يابد. بنابراين، کاربرد اين معادله محدود به شرکت‌هائى مى‌شود که جريان سود تقسيمى آينده آنها براساس چنين فرضى قرار گرفته باشد.