زمانى‌که شرکتى سهام ممتاز مى‌فروشد، خريداران انتظار دارند که در ازاء پولى که آنها در آن شرکت سرمايه‌گذارى مى‌کنند، سود سهام دريافت کنند. پرداخت سود سهام هزينه‌اى است که شرکت بابت سهام ممتاز مى‌پردازد. براى اينکه بتوان اين هزينه (يا سود سهام تقسيمي) را بر مبناى نرخ سالانه بيان کرد، شرکت خالص پولى را که در زمان فروش سهام (پس از کسر ماليات) دريافت مى‌کند مبناى محاسبه قرار مى‌دهد.


هزينه خاص هر برگ از سهام ممتاز به اين طريق محاسبه مى‌شود که شرکت سود پرداختى سالانه هر سهم را بر خالص پول دريافتى تقسيم مى‌کند.


فرض کنيد که:


D = سود پرداختى سالانه هر سهم


Pn= پول دريافتى از بابت فروش هر سهم


Rp= هزينه خاص هر برگ از سهام ممتاز


Kp= D / Pn


اين معادله برگرفته از معادلهٔ تعيين ارزش سهام ممتاز است. آن معادله چنين بود:


V = D / K