بودجه‌بندى سرمايه فرآيند مستمرى است که از آن در اجراء وظايف مختلف مديريت در سطوح مختلف شرکت استفاده مى‌شود. مديران بازاريابى و توليدى و مهندسى و مالى در شکل دادن به بودجه‌هاى سرمايه‌اى (که شرکت در آن خصوص تصميم مى‌گيرد) نقش اساسى دارند؛ به‌علاوه اعضاء ساير دواير نيز در فرآيند بودجه‌بندى سرمايه‌اى نقش‌هاى مهمى بر عهده دارند و در مواقع ضرورى و لحظات بحرانى از هيچ کمکى فروگذارى نمى‌کنند.