- جدول ظرفيت‌ها:

مديريت شرکت بيمه طى فهرستي، ظرفيت نگهدارى را بر اساس کميت و کيفيت ريسک‌هاى مورد بيمه و رشتهٔ فعاليت تعيين مى‌کند که به آن جدول ظرفيت‌ها اطلاق مى‌شود. قسمت اتکائى بر اساس اين جدول از پيش تعيين‌شده کار خود را آغاز مى‌کند. جدول ظرفيت نگهدارى با توجه به خطرهاى نرمال با کيفيت‌هاى معمولى تعيين مى‌شود. اگر خطرى بهتر از حد نرمال باشد ظرفيت نگهدارى مى‌تواند بيشتر شود و متقابلاً اگر خطرى بدتر از اين حد باشد، به همان نسبت شرکت مى‌تواند سهم خود را کاهش دهد.


- سهم نگهدارى:

سهم نگهدارى مبلغى است که شرکت مى‌تواند و مايل است که از يک ريسک خاص يا گروهى از ريسک‌هائى که مى‌پذيرد، به‌حساب خود نگهدارى کند. سهم نگهدارى مى‌تواند به‌صورت درصدى از مبلغ بيمه‌شده يا رقم ثابتى از هر ريسک يا خسارت باشد. براى مثال شرکت بيمه‌اى تصميم مى‌گيرد که ۳۰ درصد از مبالغ بيمه‌شده در رشتهٔ شکست شيشه يا ”۱۰۰ هزار واحد پول“ از بيمه‌نامه‌هاى آتش‌سوزى ساختمان‌هاى مسکونى را که از نظر درجه‌بندى نوع ساختمان ممتاز هستند يا ”۱۵ هزار واحد پول“ از خسارت رشتهٔ اتومبيل را به‌عنوان سهم شرکت نگه دارد. به‌عبارت ديگر، سهم نگهداري، حداکثر مبلغى است که شرکت توانائى پرداخت آن را در صورت وقوع خسارت براى يک بيمه‌نامه، يک ريسک يا گروهى از ريسک‌ها دارا است.