با توجه به انواع ريسک، قراردادهاى بيمه نيز انواع متعددى دارد. ماهيت حقوقى بيمه‌نامه‌ها در کليهٔ موارد يکسان نيست و گهگاه مى‌توان تفاوت‌هائى بين آنها تشخيص داد. براى تقسيم‌بندى انواع بيمه‌ها روش‌هاى مختلفى ارائه شده است. طبقه‌بندى‌هاى مورد استفاده در زير برمبناء کاربرد بيمه در زمينه‌هاى مختلف انجام گرفته و در عين‌ حال مبيّن وجود تفاوت‌هاى حقوقى بين آنها نيز است. به‌طورکلى بيمه در دو زمينهٔ کلى زير مورد استفاده قرار مى‌گيرد:۱. بيمه‌هاى اجتماعی و۲. بيمه‌هاى بازرگاني