قراردادهاى بيمه، جز در مورد بعضى از انواع آن، مدت معينى دارند و بنابراين در آخر مدت تعهد بيمه‌گر پايان مى‌يابند، ولى ممکن است غير از انقضاءِ مدت، دو عامل ديگر نيز موجب ختم اعتبار بيمه شوند: بطلان و سپس فسخ.