در صورتى‌که تاجر ورشکسته کليه ديون خود را با ساير متفرعات آن يعنى هزينه‌هاى قانونى بپردازد حق اعاده اعتبار را خواهد داشت و براى اين منظور بايد دادخواست اعاده اعتبار را به دادستان عمومى محل به همراه کليه مدارک و اسناد مربوط به پرداخت ديون خود تقديم نمايد. پس از اين جريان به دستور دادستان دو نسخه رونوشت يا فتوکپى از دادخواست تهيه مى‌شود. يک نسخه آن در دفتر دادسرا و نسخه ديگر در دفتر دادگاه به مدت يک ماه الصاق مى‌گردد، به‌علاوه مدير دفتر دادگاه بايد دادخواست را براى کليه طلبکارانى که مطالبات آنها در حين تصفيه و يا بعد از آن تائيد گرديده ولى طلب خود را دريافت نداشته‌اند، ارسال نمايد تا از مفاد آن مطلع گشته و هرگونه اعتراضى به دادخواست اعاده اعتبار تاجر داشته باشند ظرف مدت يک ماه اعلام نمايند. چنانچه در اين مدت اعتراضى واصل شود دادگاه کسانى را که اعتراض نموده‌اند احضار مى‌نمايند و پس از بررسي، چنانچه صحت ادعاى آنها محرز شود و مدارک و اعتراض مورد تائيد قرار گيرد، قرار رد دادخواست اعاده اعتبار را خواهد داد. در اين‌صورت تجديد دادخواست به مدت شش ماه ممکن نيست ليکن اگر دادخواست مورد قبول دادگاه قرار گيرد، حکم اعاده اعتبار تاجر را صادر خواهد نمود، و مفاد حکم مزبور در دفتر مخصوصى که در دادگاه موجود است، ثبت خواهد شد و اگر محل اقامت تاجر خارج از حوزهٔ قضائى دادگاه باشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامى ورشکستگان که در دايره ثبت محل موجود است، در مقابل اسم تاجر ورشکسته با جوهر قرمز، حکم اعاده اعتبار ثبت خواهد شد و پس از صدور حکم مزبور تاجر مى‌تواند به فعّاليّت‌هاى بازرگانى و اجتماعى خود ادامه دهد.


در خاتمه اين بحث ذکر موارد ذيل ضرورى به نظر مى‌رسد.


۱. اينکه ممکن است يک يا چند نفر از طلبکاران تاجر مفقودالاثر، يا غيب باشند و يا از گرفتن طلب خود امتناع نمايند در چنين صورتي، تاجر بايد وجوه متعلق به آنها را با اجاره دادستان به صندوق دادگسترى بسپارد و رسيد آن را بگيرد يا برى‌الذمه يعنى از پرداخت دين خلاص شود


۲. اگر شرکت ورشکسته تضامنى باشد و حکم ورشکستگى شريک ضامن صادر شده باشد و او بخواهد اعاده اعتبار نمايد در صورتى‌که ثابت نمايد که تمام ديون شرکت را به طلبکاران پرداخت نموده است دادگاه حکم به اعادهٔ اعتبار او خواهد داد، هر چند درباره او قرارداد ارفاقى مخصوصى وجود داشته باشد.