پس از آنکه ورشکستگى يا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقى محل اقامت تاجر وسيله يکى از اشخاص فوق اعلام گرديد، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان يا يکى از طلبکاران به موضوع رسيدگى نموده و در صورتى‌که توقف در پرداخت ديون تاجر را احراز نمايد حکم ورشکستگى وى را صادر مى‌کند و حکم مزبور معمولاً متضمّن نکات زير مى‌باشد:


۱. چگونگى و شرح مختصرى در مورد نحوه ورشکستگى تاجر با شرکت ورشکسته


۲. دلائلى که به موجب آن حکم ورشکستگى صادر گرديده است


۳. تاريخ توقف با اشاره به روز و ماه و سال


۴. درج در روزنامه تا همه طلبکاران مطلع شوند که تاجر يا شرکت ورشکسته گرديده است و هرگونه سند يا مدرکى از او داشته باشند. به مدير تصفيه ارائه نمايند. تا اقدامات لازم درباره حفظ حقوق آنها به‌عمل آورد.