پس از آنکه اموال تاجر به‌سيله اداره يا مدير تصفيه و ناظر به فروش رفت بايد ديون تاجر با رعايت حق تقدم پرداخت گردد. به اين ترتيب که ابتدا طلب طلبکاران با حق وثيقه و در مرحله بعد طلب بستانکاران با حق رجحان و سپس طلب طلبکاران عادى پرداخت شود و صورت‌حساب تقسيم ظرف مدت ده روز بايد در اختيار بستانکاران قرار گيرد و به اطلاع آنها برسد و هر يک از طلبکاران که سهم خود را دريافت مى‌نمايد بايد سند خود را به اداره تصفيه تسليم کند و چنانچه پس از تقسيم دارائى تاجر، باز هم طلبکارانى موجود باشند به آنها سند عدم کفايت دارائى داده خواهد شد تا پس از ملائت تاجر آن را وصول نمايند و به اين ترتيب پس از تقسيم اموال خاتمه ورشکستگى اعلام مى‌شود، ليکن اگر اموالى از تاجر کشف شود، اداره تصفيه فوراً نسبت به فروش آنها اقدام نموده و وجه حاصله را بين طلبکاران تقسيم خواهد نمود.