احتراماً به استحضار مى‌رساند: در اين پرونده آقاى صاحبدل با سمت مدير تصفيه آقاى حسين‌على مکارى تاجر ورشکسته طى مشروحه مورخ ۲۷/۵/۶۴ به‌عنوان جناب آقاى دادستان محترم کل کشور اعلام مى‌دارد که حکم ورشکستگى آقاى مکارى به موجب دادنامه شماره ۶ـ ۶/۲/۵۴ صادر و توقف خواهان تاريخ ۲۸/۱۰/۴۳ اعلام مى‌گردد چون عده‌اى از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگى با طرح دعاوى کليه اموال غيرمنقول تاجر ورشکسته را تصاحب مى‌کنند او با سمت مدير تصفيه در مقام طرح دعوى در دادگاه‌هاى صالحه برآمده و در نتيجه احکام فرجامى از شعب ۱۷و ۱۸ ديوان‌عالى کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر مى‌گردد ولى شعبه ۱۳ ديوان‌عالى کشور با رأى معارض از آراء دو شعبه ديگر ششدانگ عرصه و اعيان يک باب خانه از مايملک تاجر ورشکسته خارج مى‌نمايد و با ارسال فتوکپى از آراء سه شعبه ديوان‌عالى کشور تقاضاى طرح موضوع در هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور را مى‌نمايد که به‌شرح آتى خلاصه جريان پرونده معروض مى‌گردد:


۱. خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۶۳ ـ ۷۹۳ شعبه ديوان‌عالى کشور


در اين پرونده آقاى صاحبدل مدير تصفيه آقاى حسين‌على مکارى تاجر ورشکسته دادخواستى به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۲۰۷۲۶ـ ۲۸/۵/۵۵ دفترخانه اسناد رسمى و سند مالکيت تجديدى و صدور حکم موقت در مورد خوددارى از انجام معامله به مبلغ دويست و هفتاد هزار ريال به طرفيت آقاى سيد حسين آزادى ميلانى و غيره به دادگاه عمومى گنبد تقديم و ضمن آن توضيح داده است که بر اثر ادامه عمليات اجرائى مربوط به پرونده اجرائى ثبت گنبد به موجب سند رسمى مقدارى از املاک غيرمنقول از جمله مقدار ۷۰/۲۴۰۵ متر مربع مشاع از ششدانگ پلاک ۲۵۲۳ فرعى از يک اصلى گنبد که متعلق به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته بوده و به آقاى آزادى خوانده رديف اول منتقل و سند تجديدى آن صادر مى‌شود و سپس ايشان جهت فرار از اجراء قانون اين ملک را به‌طور صورى به خوانده رديف دوم که پدر خانم او است منتقل مى‌نمايد پرونده در دادگاه عمومى گنبد رسيدگى مى‌شود و بدواً دستور موقت مبنى بر منع نقل و انتقال ملک مورد ادعا صادر مى‌شود و سپس دادگاه در تاريخ ۲۰/۷/۶۲ مبادرت به صدور رأى مى‌نمايد و به موجب رأى صادره با استناد به اينکه به موجب دادنامه شماره ۵۵۶ و ۵۵۷/۶۱ صادره از اين دادگاه که مستند دادخواست بوده است کليه عمليات اجرائى پرونده اجراء ثبت سند انتقال باطل اعلام شده است و مالکيت خوانده رديف اول منتفى است و با نفى مالکيت او معامله وى با خوانده رديف دوم در واقع معامله با مال غير و از مصاديق معاملات فضولى است و با ذکر مراتب ديگرى دعوى مطروحه را ثابت تشخيص و حکم بر ابطال سند انتقال رسمى شماره ۲۰۲۷ ـ ۲۵/۵/۵۵ و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتى ناشى از آن را صادر و اعلام مى‌دارد و با فرجام‌خواهى از رأى صادره پرونده در شعبه ۱۸ ديوان‌عالى کشور مطرح مى‌گردد و شعبه مرقوم رأى را خالى از اشکال تشخيص و آن را ابرام مى‌نمايد.


۲. خلاصه پرونده مربوط به دادنامه ۱۲۹۰/۱۷ ـ ۱۰/۱۱/۶۳ شعبه ۱۷ ديوان‌عالى کشور


در اين پرونده آقاى صاحبدل مدير تصفيه آقاى مکارى تاجر ورشکسته دادخواستى به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۷۰۹۴۰ دفترخانه شماره ۴ گنبد و درخواست ابطال سند مالکيت تجديدى موضوع نامه‌هاى شماره ۱۵۵۱۷ و ۱۵۵۲۰ـ۲۷/۱۲/۵۴ ثبت اسناد گنبد مقوم به ۵۳۲،۲۴۸ ريال و اعسار از هزينه دادرسى به طرفيت آقايان فضل‌الله معلم و سيد حسين آزادى به دادگاه شهرستان گنبد تقديم و توضيح داده که در تاريخ ۲۸/۱۰/۴۲ حکم توقف آقاى مکارى صادر ولى آقاى معلم قبل از صدور رأى از دادگاه جهت وصول مطالبات خود (موضوع چند فقره چک) به دادسراى گنبد مراجعه و به موجب پرونده تشکيل شده قرار تأمين اموال صادر و از طريق اجراء ثبت گنبد مراجعه و به موجب پرونده تشکيل شده قرار تأمين اموال صادر و از طريق اجراء ثبت گنبد اقدام به صدور اجرائيه مى‌نمايند و در اين مرحله حقوق قانونى خود را به آقاى سيد حسين آزادى منتقل و او پرونده اجرائى ثبتى را تعقيب و در نتيجه چهار فقره از املاک تاجر ورشکسته بازداشت و از طريق مزايده به موجب سند انتقال شماره ۷۰۹۴۰ـ۱/۷/۵ دفتر اسناد رسمى به آقاى سيد حسين آزادى منتقل شده و تقاضاى ابطال عمليات پرونده اجرائى و ابطال سند انتقال مذکور و اسناد مالکيت تجديدى را مى‌نمايد و پرونده در دادگاه شهرستان گنبد رسيدگى مى‌گردد دادگاه پس از رسيدگى‌هاى لازم در تاريخ ۲۹/۲/۶۱ مبادرت به صدور رأى مى‌نمايد و به موجب رأى صادره که به شماره‌هاى ۵۵۶ و ۵۵۷ـ۶۱ ثبت شده است با ذکر جهات و مراتبى حکم به بطلان و يا بى‌اعتبارى ۱ـ کليه عمليات اجرائى پرونده کلاسه ف ۸۲ اجراء ثبت گنبد از بدو ابلاغ آن به تاجر ورشکسته تا پايان اقدامات معموله.


۳. سند رسمى شماره ۷۰۹۴۰ـ۱/۷/۱۳۵۰ دفترخانه شماره چهار گنبد


۴. اسناد تجديدى صادره بر مبناى سند انتقال مذکور به نام سيد حسين آزادى