در صورتى‌که تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را انجام دهد، باطل و بى‌اثر خواهد بود:


۱. هر صلح محاباتى يا هبه (هبه يعنى بخشش مال) و به‌طور کلى هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينکه در مورد اموال منقول باشد يا اموال غيرمنقول.


صلح محاباتى صلحى است که عملاً تساوى عرفى (ترمينولوژى حقوقى دکتر محمدجعفر لنگرودي) ارزش اقتصادى بين عوضين رعايت نشده باشد.


۲. تأديه هر قرض اعم از اينکه حال يا مؤجل بوده، به هر وسيله که انجام شده باشد.


۳. هر معامله‌اى که مالى از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبکاران باشد. با توجه به اينکه در مادهٔ ۴۲۳ قانون تجارت به صلح محاباتى و هبه تصريح گرديده است.