حضرت عبدالعظيم از نوادگان امام حسن مجتبى (ع) است که در قرن سوم هجرى شهيد و در ري، دفن شد. آستانهٔ حضرت عبدالعظيم داراى بناهاى متعدد و زيبايى چون، سردر، ايوان - آيينه، صحن، گنبد، مسجد، رواق و مناره است. نخستين گنبد مرقد با کتيبه‌هايى به خط نسخ در زمان حکومت سلجوقيان، توسط مجدالملک براوستانى بنا شده است. در حال حاضر بناى اوليهٔ مرقد، تغييرات اساسى پيدا کرده.


در زمان صفوي، بناهايى به اين مجموعه اضافه شد که از جملهٔ آنها سردر، ايوان و رواق و روپوش زرين صندوق است. در مجموعه حضرت عبدالعظيم، دو مقبرهٔ ديگر بنام بقعهٔ امامزده حمزه برادر حضرت امام رضا و امامزاده طاهر فرزند حضرت امام موسى کاظم وجود دارد. مجموعه حضرت عبدالعظيم در دورهٔ قاجاريه بازسازى و گسترش يافت که از آن جمله آينه‌کارى و نصب ضريح نقره را مى‌توان نام برد. همچنين در مجاورت آستانه، مقابرى براى شاهان، رجال و بزرگان بنا شده که قبر ناصرالدين‌شاه از جملهٔ آنهاست.


آستانه حضرت عبدالعظيم (ع)، شهرري
آستانه حضرت عبدالعظيم (ع)، شهرري