هنر معمارى از بارزترين جلوه‌هاى فرهنگ هر قوم و هر دورهٔ تاريخى و نمايشگر گوياى فضاى زيست‌ آدمى است.


اين هنر در گذشته تابع اصول و ضوابط کمابيش معين و شناخته شده‌اى بود و پيوندى استوار و ناگسستنى با فرهنگ‌ جامعه و الگوهاى رفتارى داشت. به همين دليل معمارى هر دوره انعکاسى از فرهنگ و هنر آن دوره محسوب مى‌شد و هر سبک جديد معمارى بر اصول، روش‌ها و سنت‌هاى سبک‌هاى پيشين استوار بود.


ارگ بم
ارگ بم

تحولاتى که از آغاز قرن معاصر شروع شد، موجب گسيخته شدن رشته‌هاى پيوند بين برخى مظاهر و جلوه‌هاى زندگى با فرهنگ جامعه شد و در نتيجه اين روند معمارى سنتى از حرکت باز ايستاد و در بسيارى عرصه‌ها مورد بى‌توجهى واقع شد.


کاروانسراى بيستون،کرمانشاه
کاروانسراى بيستون،کرمانشاه
عمارت فکري،بندرلنگه
عمارت فکري،بندرلنگه
بافت قديمى شهر يزد
بافت قديمى شهر يزد

ستون تخت جمشيد، مرودشت
ستون تخت جمشيد، مرودشت
بادگير خانه بروجردى‌ها، کاشان
بادگير خانه بروجردى‌ها، کاشان
آب انبار مهرپادين، مهريز
آب انبار مهرپادين، مهريز