آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خانوادهٔ کاج‌ها ، کاجیان ، نرّادان


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
خانوادهٔ کاج‌ها ، کاجیان ، نرّادان

واژه انگلیسی
Abietaceae ، abietineae ، pinaceae

توضیحات
خانواده‌ای است از درختان صمغدار ، با گل‌های نر و ماده روی یک درخت و تخمدانی مرکب از برچه‌های دوخانه‌ای و برگ‌های معمولآ پایا و سوزنی شکل.