آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خدمات تکمیلی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
خدمات تکمیلی

واژه انگلیسی
Additional services

توضیحات
آن دسته از خدمات حرفه‌ای که معمار بنا به درخواست یا براساس تصویب مالک ، علاوه بر خدمات پایه مشروح در قرارداد مالک-معمار ، ارائه می‌دهد.