آفتاب

واژه نامه های آفتاب

درتاشو ، در آکاردئونی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
درتاشو ، در آکاردئونی

واژه انگلیسی
Accordion door

توضیحات
۱هرنوع در پارچه‌پوش ، که از ریل آویزان است و مانند آکاردئون تا می‌شود.۲ در لولایی ، تشکیل شده از چند پانل که از ریل آویزان هستند. وقتی در باز می‌شود ، پانل‌ها روی هم می‌خوابند وقتی در بسته می‌شود ، لبه‌های پانل‌های مجاور لب‌به‌لب هم قرار می‌گیرند (یا در هم قفل می‌شوند) تا دیواری یکپارچه و پیوسته ایجاد کنند.