آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون پذیرش


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
آزمون پذیرش

واژه انگلیسی
Acceptance test

توضیحات
آزمونی که خریدار (یا کارگزار او) انجام می‌دهد تا (الف)مطابقت مصالح ، وسایل ، یا تجهیزات را با مشخصات فنی قید شده در پیمان خرید وارسی کند و یا (ب) میزان یکنواختی فرآوردهٔ عرضه‌شده به‌وسیلهٔ فروشنده را تعیین کند.