آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زرد


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
زرد

واژه انگلیسی
Xanth-, Xantho-.

توضیحات
پیشوندهائی هستند به معنی «زرد» که برای نام‌گذاری نمک‌های کبالت آمونیاکی زرد یا زرد مایل به قهوه‌ای به کار می‌روند.